Sanskrit Evam Prachya Bhasha Shikshan Tatha Bhartiya Gyan Parmpara Kendra

Apply Online Registration

Click Here

Re-Payment

Click Here

Take Printout

Click Here

Department Login

Click Here